สมาพันธ์ภาพยนตร์ เน็ตฟลิกซ์เปิดกองทุนเยียวยาบุคลากรในแวดวง

สมาพันธ์ภาพยนตร์

สมาพันธ์ภาพยนตร์ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้ประกาศความร่วมมือ

สมาพันธ์ภาพยนตร์ กับเน็ต ฟลิกซ์ เพื่อจัดตั้ง “กองทุน เยียวยา โควิด-19 สำหรับ ลูกจ้าง อิสระ ในอุต สาหกรรม ภาพยนตร์และ ละคร โทรทัศน์” ที่มุ่งให้ ความช่วย

เหลือกับ บุคลากร ในวงการ ดังกล่าวที่ ได้รับผล กระทบ มากที่สุด จากสถาน การณ์ใน ปัจจุบัน โรคโควิด-19 ได้สร้าง ความเสียหาย อย่างมาก ให้กับ อุตสาห กรรมสร้าง

สรรค์ทั่วโลก ไม่เว้น แม้แต่ ประเทศไทย โดยทั้ง กองถ่าย ทำภาพ ยนตร์-ละครและ การผลิต รายการ โทรทัศน์ จำนวน มากต่าง ต้องหยุด ชะงักลง ทำให้ทั้งนักแสดงและบุคลากรเบื้อง

หลังจำนวนมากต้องหยุดงานและขาดรายได้ ด้วยเหตุนี้ ทางสมา พันธ์ภาพ ยนตร์จึงได้ร่วมมือกับ เพื่อก่อตั้ง กองทุน เยียวยาสำ หรับอุตสา หกรรมบันเทิง โดยเฉพาะ เตรียมปล้นสั่งลา

เพื่อช่วย เหลือผู้ ที่ได้ รับผล กระทบ มากที่ สุดจาก สถานการณ์นี้ โดยในโอกาสนี้ ทางเน็ต ฟลิกซ์เอง ได้ร่วม สนับสนุน เงินทุน เป็นจำนวน 16 ล้านบาท (5 แสนเหรียญ

สหรัฐฯ โดยประมาณ) ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ เลขาธิ การสมา พันธ์สมาคม แห่งชาติ ได้กล่าวว่า “สมาพันธ์ สมาคม ภาพยนตร์ แห่งชาติ ในฐานะ ตัวแทน ตระหนักถึง

สมาพันธ์ภาพยนตร์

ความเดือด ร้อนทุกข์ ยากของ ทุกภาค ส่วนของ อุตสาห กรรม

อันเกิด จากภาวะ การระ บาดของ โรคโควิด-19 โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง บุคลา กรอาชีพ อิสระใน สายการผลิต และละ ครโทรทัศน์ ในประ เทศไทย จึงมี ความยิน ดีเป็น อย่างยิ่ง

ที่มีโอ กาสระดม กำลัง เพื่อช่วย เหลือเพื่อน ร่วมอาชีพ ใน ภาพยนตร์และละครไทยที่กำลังประสบปัญหาอยู่ โดยได้ รับการ สนับสนุน อย่างดี ยิ่งจาก เน็ตฟลิกซ์ หวังเป็น อย่างยิ่ง

ว่ากอง ทุนนี้ จะเป็น ส่วนหนึ่ง ในการ ช่วยบรร เทาความ เดือดร้อน ให้กับเพื่อนๆ บุคลากรในวงการในช่วงเวลาวิกฤตโควิด-19 นี้ ได้บ้างไม่มากก็น้อย” ด้าน นางไมลีตา อากา

ผู้อำนวยการฝ่าย เจ้าหน้าที่จัดหารายการต่างประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ออสเตรเลีย เน็ตฟลิกซ์ กล่าวว่า “เราขอขอบคุณคนทำงาน สร้างสรรค์สำหรับการทุ่มเท

แรงกายแรงใจ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าประทับใจจากประเทศไทยให้เราได้รับชมกันบนเน็ตฟลิกซ์ ความร่วมมือกับ ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะก้าวเข้ามาสนับสนุนพี่

น้องในวงการบันเทิง ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงนี้” กองทุนนี้จะเปิดให้ลูกจ้างอิสระและผู้ที่ทำงานเป็นรายโปรเจกต์ เช่น ผู้ช่วยประจำ รีวิวหนัง

กองถ่าย ผู้ช่วยนักตัดต่อ ผู้ควบคุมไมค์บูม และตำแหน่งอื่นๆ ในกองถ่ายภาพ ยนตร์และละครโทรทัศน์ในประเทศไทย ได้ยื่นขอรับ ความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ตั้ง

แต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปรายละเอียดของกองทุนเยียวยา คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน: ต้องเป็นลูกจ้างอิสระ ในกระบวนการการผลิต หรือ ละครโทร ทัศน์ในไทย

โดยสา มารถชี้ แจงให้ เห็นได้ว่า งานที่ตนทำอยู่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็น การยกเลิกหรือเลื่อนการผลิตออกไปนับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา (ช่วงเวลาเดียวกับการประกาศ พรก. สถานการณ์ฉุกเฉิน) ต้องไม่เป็น

ลูกจ้างอิสระที่ทำงานให้กับสายการผลิตของเน็ตฟลิกซ์อยู่ ณ เวลานี้ หรือได้รับเงินเยียวยาจากเน็ตฟลิกซ์ก่อนหน้านี้ และเป็นผู้ถือสัญชาติไทยหรือ ผู้มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย โดยลูกจ้างอิสระ ที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยา

Share:

Author: admins